Door Fractie op 24 juni 2014

Zorgvoorzieningen in gemeente Heerde

De PvdA Heerde wil graag dat het college met een korte en bondige nota informeert worden over de lokale gevolgen van de veranderingen in de gezondheidszorg.

De afgelopen tientallen jaren zijn de kosten van de totale gezondheidszorg in Nederland fors gestegen en in diezelfde periode zijn de verschillende kabinetten er helaas niet in geslaagd die kosten te beheersen.
Een en ander heeft er toe geleid dat er nu op tal van terreinen ingegrepen moet worden. Op lokaal niveau heeft dat de nodige gevolgen, wij worden daarmee geconfronteerd door bijvoorbeeld de zogenaamde ‘decentralisaties’. Daardoor hebben gemeente en gemeenteraad invloed op de jeugdzorg en op een deel van de andere zorgtaken.
Waar wij als lokale politiek geen invloed op hebben, is de aanwezigheid (of het verdwijnen) van zorgvoorzieningen en -instellingen in onze gemeente.

Neem bijvoorbeeld de leegstand in de Wendhorst of de veranderingen binnen Brinkhoven.
Dit alles heeft gevolgen voor de leefbaarheid in onze gemeente, zeker als een voorziening verdwijnt of kleiner wordt, maar in een buurgemeente juist wordt gehandhaafd en/of uitgebreid. De aantrekkelijkheid van onze gemeente als woonomgeving loopt daardoor terug.
Een ander facet is dat het inkrimpen van deze voorzieningen gevolgen heeft voor mensen die die zorg nodig hebben en die elders moeten zoeken, omdat wij als gemeente daar niet meer in voorzien. Het spreekt voor zich dat het ook de nodige gevolgen heeft voor naasten en dierbaren. Vervolgens hebben deze veranderingen in de zorgvoorzieningen zoals hier omschreven de nodige gevolgen voor de werkgelegenheid en overige bedrijvigheid in onze gemeente.
De PvdA zou graag zien dat het college de raad na de zomervakantie met een korte en bondige nota informeert over de ontwikkelingen rondom de voorzieningen en de gevolgen daarvan voor betrokken personen, hun directe sociale omgeving en voor zowel de werknemers binnen de diverse zorginstellingen als voor de gerelateerde bedrijvigheid.