Door Fractie op 4 oktober 2014

Vragen over toezicht/controle hoogwatergeul

In de gemeente Heerde wordt al enige tijd gewerkt aan de aanleg van de zogenoemde hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, verder aangeduid met HWG. De oorspronkelijke weerstand onder de bevolking is verminderd dankzij inspanningen van zowel de Rijksoverheid als de lokale en provinciale overheden.

Er is veelvuldig bestuurlijk en ambtelijk overleg geweest over de aanleg van de HWG tussen de provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Heerde, Rijkswaterstaat, de directie Ruimte voor de Rivíer en verschillende ministeries. In de geformeerde stuurgroep hadden de provincie Gelderland en het Rijk een zware rol.

In aanloop naar de feitelijke werkzaamheden zijn afspraken gemaakt voor de uitvoering. Daarbij was het uitgangspunt dat de overlast voor de bewoners en gebruikers van het gebied zoveel mogelijk beperkt moest blijven. Zo is besloten om het benodigde zand per buis naar het werkgebied te brengen, om overlast is van vrachtwagentransport te beperken. Over het werkverkeer worden momenteel nadere afspraken gemaakt.

In het bestuurlijke en ambtelijk overleg zijn ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de aan te voeren grond voor de aanleg van dijken en andere versterkingen. Dit vanwege het risico van het aanvoeren van kwalitatief mindere (lees: vervuilde) grond. In een door de Rijkswaterstaat (RWS, die de benodigde expertise in huis heeft) opgesteld controle- en toezichtplan zou worden beschreven hoe aan de coördinatie van het toezicht/de controle op de aan- en afvoer van grond zou worden vorm gegeven.

Medio 2014 blijkt een aantal toezicht- en controletaken van de RWS te zijn overgenomen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hierbij is geen rekening gehouden met eerdere afspraken over de uitvoering van het toezicht. ILT blijkt in haar controle- en toezichttaken een andere werkwijze te hanteren dan RWS. Er is nu slechts sprake van een controle- en toezichtplan op hoofdlijnen, waarin geen coördinatie is geregeld. De uitvoering van controle- en toezichttaken ligt nu bij de gemeente Heerde, die daarvoor onvoldoende expertise en mankracht in huis heeft. In een gesprek over deze zaak met ILT verwijst deze naar de gemeente Heerde, die het formeel bevoegde gezag is in deze.

De Kamervragen
De PvdA Heerde heeft vervolgens contact gezocht met de PvdA 2e kamer fractie, de PvdA Provinciale Staten fractie en de fractie van het Waterschap Vallei en Veluwe. Deze week zijn door het 2e Kamerlid Lutz Jacobi van de PvdA hierover de volgende vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu:
1. Bent u op de hoogte van de eerder gemaakte afspraken en de concrete situatie rond de HWG in de gemeente Heerde ?
2. In hoeverre heeft de uitkomst van de herverdeling van taken tussen RWS en de ILT, zoals die hier concreet dreigen uit pakken voor de gemeente Heerde, uw instemming ?
3. Hoe stelt u zich de toekomst van dit concrete grote meerjarige project met betrekking tot de coördinatie, het toezicht en de controle voor?
4. Vindt u deze gang van zaken m.b.t. de eerder gemaakte afspraken acceptabel als het gaat om het begrip ‘betrouwbare overheid’?
Zo ja, waarom?
Zo nee, waarom niet ?

Door Eppo Gutteling (PvdA) van het Waterparlement is het onderwerp gisteren bij de dijkgraaf en de Heemraden neergelegd. Zij bleken niet op de hoogte te zijn van de nieuwe situatie in Heerde en zullen het Waterparlement nader informeren over hun visie.

Daarnaast is contact gezocht met de fractie van de PS van Gelderland. Er is aandacht voor het onderwerp, nadere informatie ontbreekt nog. Die komt zo spoedig mogelijk.

Namens de fractie,
Siebren Buist