Door Peter Mast op 6 oktober 2018

Statushouders zijn… Heerdenaren

Veel statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) hebben de ellende van vervolging en geweld meegemaakt. Sommigen zijn daardoor ernstig getraumatiseerd. Hun kinderen hebben diepe ellende gezien en bijbehorende gevoelens van angst en onzekerheid beleefd. Wij hopen dat onze kinderen dit onvoorstelbare leed dat zij hebben gezien, nooit zelf zullen hoeven mee te maken en te zien.

In de over het land verspreide asielzoekerscentra verblijven op dit moment ruim 22.000 mensen. Van hen hebben er 6.500 een verblijfsvergunning. Deze statushouders moeten veel te lang op een woning in een Nederlandse gemeente wachten. Krapte op de woningmarkt maakt dat de doorstroom van deze mensen stokt. Bovendien worden in enkele gemeenten statushouders niet meer als urgente woningzoekers met voorrang behandeld. Dit om ‘de eigen bevolking’ ter wille te zijn. Mijn fractie vindt dit discutabel. Hierdoor wordt de statushouder expliciet als een probleem aangemerkt. Echter niet de statushouders zijn het probleem maar de krapte in het sociale woningsegment is het probleem. Dat tekort hebben de diverse verantwoordelijken in de gemeenten en de landelijke overheid zelf laten ontstaan. Ook wij in Heerde bieden veel te weinig woonruimte aan en lopen chronisch achter op de taakstelling die van Heerde vereist wordt. Velen moeten dan ook veel te lang op woonruimte wachten. Dit kan tot financiële repercussies leiden van de provincie of van Den Haag. Komt de gemeente niet tegemoet aan de taakstelling dan kan de provincie de huisvesting regelen en de kosten doorberekenen aan de nalatige gemeente. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kan de opvangkosten in een asielzoekerscentrum doorbelasten naar de gemeente.

Statushouders moeten erg wennen aan de nieuwe wereld. Net ontkomen aan levensbedreigende situaties moeten zij leren denken en handelen als Nederlanders. Wennen aan nieuwe gewoonten, normen en waarden. Nieuwkomers zouden onze waarden moeten respecteren en natuurlijk het liefst overnemen. Vooral de vrijheid van meningsuiting, de gelijkwaardigheid van man en vrouw en de acceptatie van homoseksuelen worden dan vaak genoemd. Geen typisch Nederlandse waarden maar behorend tot de universele rechten van de mens; rechten die ononderhandelbaar zijn. Maar veel statushouders komen uit streken waar dat helemaal niet normaal gevonden wordt. We mogen begrip hebben voor de worsteling van hen. Draai het in gedachten maar eens helemaal om! Er zijn mensen die beweren dat zolang je je aan de wet houdt er niets aan de hand is. Maar een samenleving wordt onleefbaar als je je niet houdt aan allerlei normen die niet in het Wetboek van Strafrecht te vinden zijn. Natuurlijk mogen we hen hierop aanspreken. Ook als de kinderen ’s avonds laat in de buurt nog buiten spelen en overlast veroorzaken. Daar normaal, maar hier not done. Daar mogen we niet van wegkijken. We zijn dan ook blij met de opmerkingen van de heer Volkers van de VVD over mogelijke overlast in een woonwijk. Maar we mogen ook niet wegkijken als zij gediscrimineerd worden. Ook dat hoort niet bij onze waarden.

We kopen niets voor populistische schijnoplossingen maar ook niets voor pamperen en wegkijken. Niet tweedeling en kunstmatige tegenstellingen zijn de norm maar verbinding en redelijkheid. We zien uit naar initiatieven van het college op het terrein van de sociale woningbouw. En we zien uit naar de rapportage over de stand van zaken met betrekking de statushouders in Heerde (voorjaar 2019).

Tenslotte: statushouders zijn geen buitenlanders, geen vreemden en ook geen vreemdelingen.

Zij zijn Heerdenaren……

 

Namens de fractie van de PvdA Heerde, Peter Mast