Door Fractie op 28 september 2017

Reactie fracties over Raadhuis

De fracties van D66/GL en PvdA hebben een brief gestuurd aan het college over de situatie rond het Raadhuis.

Geacht college,

Dank voor uw antwoord (kenmerk 372737 d.d. 22 september 2017) op onze brief. Wij willen graag terugkomen op een aantal punten van uw antwoord.

Wij begrijpen dat het zenden van een brief aan het college door fracties niet alledaags is. Toch hebben de fracties van D66/GrLi en PvdA gemeend, de brief aan het college te moeten zenden omdat tijdens het reces de problematiek rond het Raadhuis plots bij ons binnenkwam en omdat er in die tijd ook geen gebruikelijke commissie- of raadsvergaderingen zijn waar we urgente signalen kunnen afgeven. Wij hebben de ernst zo ingeschat dat er snel actie moest worden genomen voordat zaken uit de hand zouden gaan lopen in vakantietijd. Wij vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van politiek en inwoners om ons mooie Heerde voor vakantievierende mensen niet in een negatief daglicht te laten stellen. Het stellen van schriftelijke vragen zou vertraging in het handelen op kunnen leveren.

Het antwoord op de brief van de fracties D66/GrLi en PvdA is gericht aan één individueel persoon, een zogenaamde persoonlijke brief. Wij, de fracties van D66/GrLi en PvdA hebben nooit bedoeld dat de brief op persoonlijke titel zou worden ingeschat. De ondertekening van onze brief is ook namens de gezamenlijke fracties geweest. En natuurlijk is er iemand die de brief maakt, in dit geval ondergetekende namens onze gezamenlijke fracties.

De toonzetting van uw brief vinden wij enigszins badinerend (laatdunkend) en niet stimulerend om samen zorgen te delen en aan te pakken. Dit vinden we jammer.
Laat er geen misverstand over zijn, het is zeker niet zo dat we de jongeren geen plek gunnen. Integendeel, we hebben moeite met de trend dat jongeren steeds de verworven plekken voor sport en ontspanning wordt ontzegd of ontnomen. We denken aan het weghalen van de pannakooi, hangplekken in het park, het sluiten van het Honk en De Werf. Onze jongeren verdienen een plek in Heerde. Dat verdient ook de volle aandacht van het gemeentebestuur.

De signalen van rondhangende jongeren rond het Raadhuis met de nodige overlast in de vorm van ‘bierdrinken’, het achterlaten van grote hoeveelheden afval, het racen van brommers en nog vele andere zaken die niet door de beugel kunnen vinden wij iets te gemakkelijk door het college afgedaan met: “We hebben contact met de jongeren enz.”

Wij krijgen nog steeds signalen binnen zowel mondeling als ook via de sociale media dat er regelmatig zaken bij en rond het Raadhuis gebeuren die niet kunnen en die wij liever niet zien. Tijdens ons werkbezoek aan de politie d.d. 25 september hebben we juist het gevoel gekregen dat zowel bij de politie als de burgemeester maar ook bij andere raadsleden een ander gevoel rond de problematiek rond het raadhuis naar voren kwam dan dat u in uw brief aangeeft. Heeft u hier een verklaring voor?

Wij willen nogmaals aandacht vragen welke acties u uitzet om de problematiek rond het raadhuis op te lossen inclusief het sluiten van het jongerencentrum De Werf, hier komen we op een later moment zeker op terug.

Wij wachten met interesse de ARI en het antwoord op de brief van de familie Van Apeldoorn af.

Met vriendelijke groet,

Fracties PvdA, D66/GrLi
Dianneke Landman