Door op 1 februari 2014

PvdA verkiezingsprogramma gemeenteraad 2014

Het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van de Pvda Heerde (al enige tijd gereed) heeft als titel: ‘Van elkaar, met elkaar en voor elkaar’ .

In het bijgevoegde programma valt uitgebreid te lezen waar de PvdA staat en zich voor wil inzetten in de de volgende raadsperiode. Hier een korte schets van de belangrijkste punten:

 • De PvdA streeft naar een respectvolle samenleving waar iedereen actief meedoet en waar mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug krijgen. Een zorgzame samenleving waarin we naar elkaar omzien en elkaar helpen waar nodig.
 • Een goede en snelle hulpverlening aan jongeren die daar behoefte aan hebben en de gezinnen waartoe zij behoren. Huiselijk geweld en kindermishandeling verdienen de nodige aandacht
 • De drie decentralisaties zullen veel van ons vragen. De gemeente is, omdat ze dicht bij de mensen staat, bij uitstek geschikt om de behoeften van bewoners in te schatten. De invoering van de overdracht behoort niet plaats te vinden met korting op korting.
 • Bezuinigingen zullen ook lokaal noodzakelijkerwijs leiden tot andere oplossingen en nieuwe maatregelen. Samenwerking met andere gemeenten is daar een van.
 • Genoemde samenwerking met andere gemeenten wordt steeds belangrijker om de diverse ingewikkelde taken te kunnen uitvoeren.
 • Een eventuele fusie kan niet worden uitgesloten, maar is pas aan de orde als er een duidelijk aantoonbare meerwaarde of noodzaak is. In dat geval hebben wij een voorkeur voor Epe en Hattem. Daarna komen andere opties in beeld. Een eigen volwaardig gemeentelijk loket is daarbij essentiëel.
 • Werk, voorbereiden op werk of anderszins zinvolle activiteiten zijn voor iedereen van belang bij onderwerpen als integratie en participatie.
 • Zorg dient zoveel mogelijk dichtbij in de wijk en minder ingewikkeld georganiseerd te zijn dan nu.
 • Sport en cultuur zijn belangrijke middelen voor onder andere integratie, waarbij iedereen moet kunnen meedoen. Het verenigingsleven is het cement  van de samenleving.
 • Wij willen investeren in betaalbare woningen en krachtige wijken. De prestatieafspraken met Triada kunnen beter en meetbaarder. Leegstand van winkelpanden moet worden aangepakt.
 • De gemeentelijke handhaving van regels mag worden aangescherpt.
 • Onze natuur is ons gezamenlijk kapitaal, de bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn voor onze inwoners van groot belang. Bij de aanleg van een natuurtransferium zullen wij onze fraaie bossen en heide tegen te veel overlast behoeden
 • Het Van Meurspark de huiskamer van Heerde, met meerwaarde, zonder de historie geweld aan te doen.
 • De gemeentelijke financien dienen op orde te blijven. De sterkste schouders dragen bij ons de zwaarste lasten.

PvdA afdeling Heerde

<Verkiezingsprogramma PvdA gemeenteraad 2014>