Door Fractie op 12 februari 2014

PvdA en ruimtelijke ordening

De PvdA vindt in de ruimtelijke ordening de volgende punten een belangrijke rol hebben:

 • De Cittaslow-filosofie
 • Het aspect veiligheid. Een mens behoort zich veilig te voelen in eigen omgeving.
 • De versterking van de landschappelijke kwaliteiten en een goede infrastructuur, door projecten als het Apeldoorns Kanaal en de hoogwatergeul
 • Een vanzelfsprekende toegankelijkheid van het gemeentelijk natuurgebied voor burger en recreanten. De natuur en de gebiedskwaliteiten zijn van grote (economische) waarde, het cultuurhistorisch erfgoed dient gekoesterd te worden.
 • Investeringen in betaalbare woningen, krachtige wijken en een goede bereikbaarheid. Een evenwichtig en eerlijk woonbeleid en voldoende sociale woningen. Eigen woningbezit blijft voor brede groepen bereikbaar.
 • Voldoende woningen voor jongeren en ouderen, waarbij langer “thuis wonen” mogelijk gemaakt wordt
 • Betere en meetbare prestatieafspraken met Triada
 • Langdurige leegstand van (winkel) panden proberen te voorkomen. Een ultieme inspanning wordt verwacht van alle betrokken partijen.
 • Een vervoersplan voor de extra verkeersbewegingen rond de hoogwatergeul
 • De schaalvergroting in de melkveehouderij stemt tot ernstige zorg
 • Het natuurtransferium. De geplande plek, alternatieven en voor- en nadelen dienen zorgvuldig bekeken te worden
 • Het van Meurspark wordt een unieke plek waar iedereen graag vertoeft. De realisatie in combinatie met de nieuwe MFA, het centrum en in samenspraak met de Vrienden van het Van Meurspark