27 februari 2018

De PvdA en de Omgevingswet

De PvdA is blij met de aanstaande komst van de nieuwe Omgevingswet. Het recente bericht dat er een flinke vertraging optreedt, past niet bij de ambities van de PvdA en ook niet bij die van de gemeente Heerde. We moeten het er mee doen, we hebben nu wel meer tijd om ons nog beter voor te bereiden.

De Omgevingswet biedt voor burgers en ondernemers namelijk meer ruimte, minder knellende regels en geeft daarnaast betere mogelijkheden voor nieuwe initiatieven. Zeker in combinatie met de de uitnodigingsplanologie zoals we die al in de gemeente toepassen. De rol van de gemeentelijke organisatie wordt een andere, het zwaartepunt komt meer bij de burger, de aanvrager, te liggen. In de oude situatie was het ‘nee tenzij’, bij de Omgevingswet ‘ja mits’. Een totaal andere systematiek dus. Het gaat om loslaten in vertrouwen, dat is lastig als de gemeente altijd gewend is geweest om te zeggen wat wel en niet mag en kan.

Drie kwesties moeten we goed regelen binnen de gemeente. De kaders moeten duidelijk door de raad worden gesteld, in deze nieuwe situatie:

de inbreng van de omgeving (inwoners en andere belanghebbenden) als het gaat om een plan in de ontwerpfase moet beter, vroeger en meer inhoudelijk worden meegenomen;

de politiek zal een duidelijke uitspraak moeten doen over wat ze niet wil in onze gemeente. Bijvoorbeeld geen megastallen in ons buitengebied, geen nieuwe winkelbestemmingen buiten het compacte centrum, geen vierde supermarkt in Heerde en geen grootschalige recreatievoorzieningen. Dit om ervoor te zorgen dat je wordt opgezadeld met iets wat niet bij je gemeente past;

de ambtenaren die werkzaam zijn op dit terrein zullen over andere vaardigheden moeten beschikken dan nu het geval is. De cultuur binnen de organisatie zal hierop moeten aansluiten.