Door Fractie op 8 december 2014

Openbare discussie nodig over perikelen rondom H2O BV

Op maandag 24 november stelde de PvdA bij de rondvraag van de commissie Ruimte het zogenaamde 2e Stec-adviesrapport van afgelopen september over het H2O bedrijvenpark aan de orde. Het college wilde dat toen niet aan de raadsleden ter beschikking stellen omdat de aandeelhouders van de BV H2O geen opdracht tot het maken van genoemd rapport hadden gegeven.  Voor de aandeelhouders en de raad van commissarissen bestond het rapport derhalve niet. De opdracht tot het rapport Stec 2 was nl gegeven door de bestuurder van de BV die inmiddels is opgestapt. Het rapport is nu, weliswaar onder geheimhouding, ter beschikking van de fractievoorzitters gesteld. De PvdA had voor die tijd het rapport al in haar bezit.

Op vrijdag 28 november hebben de drie gemeenten een persbericht uit laten gaan m.b.t. het vertrek van zowel de directeur van de BV als de voorzitter van de raad van commissarissen. In de pers is daar uitvoerig over geschreven, waarbij opvalt dat de toenmalige voorzitter van de raad van commissarissen opening van zaken geeft.

In de raden van Hattem en Oldebroek is e.e.a. inmiddels in de politieke arena besproken. In Heerde is dat nog niet het geval. D66/GroenLinks verzoekt het college al geruime tijd om met regelmaat in de openbaarheid over de stand van zaken te communiceren, tot nu toe zonder concrete resultaten. Het is (te) lang stil gebleven.

Wij zijn van mening dat een openbare bespreking in de raad bij dergelijke belangrijke kwesties een noodzaak is en behoort tot een van de fundamenten van onze democratie. Het gaat om een groot maatschappelijk belang en veel geld. Veel mensen hebben er een mening over en er zijn tal van misverstanden. Allemaal redenen om er in het openbaar zorgvuldig aandacht aan te besteden en het uit de sfeer van de zogenaamde ‘achterkamertjes’ te halen.

De fracties van GroenLinks/D66 en de PvdA in de raad van de gemeente Heerde hebben daarom aangegeven dat zij tijdens de raadsvergadering van maandag 15 december dit onderwerp aan de orde willen stellen. Dat kan bijvoorbeeld door een extra agendapunt toe te voegen aan de raadsagenda.

Het Stec 2-rapport, een update van het al eerdere openbare eerste Stec-rapport, dat nu nog geheim is, moet een openbaar stuk worden. Ook daar willen we het dan over hebben.

GroenLinks/D66

Silvia van Amerongen

PvdA

Siebren Buist