Door Fractie op 14 december 2014

Openbaarheid in discussie bedrijventerrein H2O BV

Eerder meldden we al dat een openbaar gesprek in de raad volgens ons een noodzaak is. We trekken daarin gelijk op met GroenLinks/D66.
Onze gedachten gingen uit naar het toevoegen van een extra agendapunt op de raadsvergadering aanstaande maandag. Daar is echter door de coalitiepartijen afwijzend op gereageerd.
Dit zogenaamde ‘actualium’ geeft een nieuwe kans om de kwestie in de openbaarheid aan de orde te stellen.

Actualium voor de raadsvergadering van maandag 15 december 2014 met als onderwerp: Het invullen van de informatieplicht aan de raad over het Industriegebied H2O

De fracties van PvdA en GroenLinks/D66 dienen een actualium in naar aanleiding van de recente stroom artikelen in de pers over het vertrek van de directeur en de voorzitter van de RVC, waaruit het beeld opdoemt dat de regie op het H2O-park niet onder controle is.

De informatie hierover van zowel de gemeente als de aandeelhouder naar de raad wordt niet gedeeld. Ook is er op 10 december door de gezamenlijke auditcommissies van Hattem, Heerde en Oldebroek gesproken met de aandeelhouders over de ontwikkelingen, maar in beslotenheid. Hierover is door de aandeelhouders een kort persberichtje uitgebracht.

In de raden van Hattem en Oldebroek is e.e.a. inmiddels in het openbaar besproken. In Heerde is dat echter nog niet het geval geweest. De indienende fracties verzoeken het college al lange tijd om met regelmaat in de openbaarheid terug te koppelen over de stand van zaken aangaande het H2O-park, tot nu toe is dit echter zonder concrete gevolgen gebleven. Het is (te) lang stil gebleven.

Een openbare bespreking in de gemeenteraad van dit soort belangrijke kwesties is ons inziens een noodzaak. Openbaarheid en transparantie behoren bovendien tot de essentiële fundamenten van een democratie. Het gaat hier om een groot maatschappelijk belang en om veel geld. Er zijn veel mensen die iets over dit onderwerp vinden en recht hebben op informatie. Ook zijn er tal van misverstanden. Allemaal redenen om hier in het openbaar goed en evenwichtig aandacht aan te besteden en het uit de sfeer van de zogenaamde ‘achterkamertjes’ te halen. Het kan niet zo zijn dat de kranten vol staan over dit onderwerp, dat er op straat over wordt gesproken maar dat de politiek in Heerde zich er niet publiekelijk over uitlaat.

Het toevoegen van dit agendapunt vragen wij aan via een actualium, omdat hiervoor onvoldoende steun vanuit de raad bleek te zijn. Alleen de fracties van PvdA, GroenLinks/D66 en GBP bleken deze toevoeging te ondersteunen.

We hebben behoefte om met onze aandeelhouder namens de gemeente Heerde, mevrouw Pijnenburg, hierover in de openbare raadsvergadering van gedachten te wisselen. Wij menen dat de heer Van Dijk als commissaris niet in een voldoende neutrale positie verkeert. We verwijzen hier kortheidshalve naar de brief van de advocaat van de gemeente over informatieplicht op dit dossier.

Voor de duidelijkheid: het gaat ons niet zozeer om direct te reageren op de inhoud van de persberichten, maar om het verkrijgen van informatie die ons een getrouw en compleet beeld geeft van de huidige situatie. Daarnaast gaat het om de communicatie naar de burger.

  1. Het eerste punt is de notitie van de huisadvocaat van de gemeente Heerde die inmiddels in ieders bezit is. Die notitie gaat over het informatierecht van de raad in de situatie waarbij de gemeente aandeelhouder is in een privaat bedrijf zoals Industriegebied H2O BV. Wij zouden graag met elkaar willen bespreken welke betekenis die notitie heeft en afspreken wat wel en niet openbaar besproken moet worden.
  1. Het tweede punt dat we aan de orde willen stellen, is de huidige status van het zogenaamde Stec 2-rapport. Dat is onder geheimhouding aan ons toegestuurd. Volgens ons staat niets, ook wettelijk niet, ons in de weg om hierover in openbaarheid te spreken. Het is een vervolg op het eerste Stec-rapport, dat voor de H2O-gemeenten leidend was om een nieuwe koers in te slaan met het Bedrijvenpark H2O.
  1. Een derde punt betreft de status van het Jaarverslag 2013 van het H2O-park. Dit in het licht van de aanvullende vraag vanuit de raad bij de bijstelnota of aan de accountant gevraagd kan worden deze jaarrekening te beoordelen. Wellicht is het noodzakelijk die vraagstelling iets te verbreden. Met andere woorden: welke rol kan onze accountant spelen in het voorzien in de informatieplicht aan de raad?

Fracties van PvdA en GroenLinks/D66