Door Fractie op 12 oktober 2014

Nota gevolgen zorgvoorzieningen gevraagd

De kosten van de gezondheidszorg in Nederland zijn de afgelopen tientallen jaren fors gestegen. In diezelfde lange periode zijn de verschillende kabinetten op nationaal niveau er helaas niet in geslaagd de kosten te beheersen. Een en ander heeft er toe geleid dat er nu op tal van terreinen ingegrepen moet worden.

Op lokaal niveau heeft dat de nodige gevolgen. Wij worden daarmee geconfronteerd door o.a. de decentralisaties. Door deze decentralisaties hebben we als gemeente en gemeenteraad invloed op de zorg voor onze inwoners.

Waar wij als lokale politiek geen invloed op hebben is de beschikbaarheid (of het verdwijnen) van voorzieningen in onze gemeente. Hierbij valt te denken aan gebouwen waar zorg wordt verleend. Neem bijvoorbeeld de leegstand in Verpleeghuis Wendhorst of de veranderingen binnen zorgcentrum Brinkhoven.

Dit alles heeft gevolgen voor de leefbaarheid van onze gemeente, zeker als een voorziening in de gemeente krimpt, verdwijnt en vervolgens in een buurgemeente wordt gehandhaafd of zelfs wordt uitgebreid. De kans bestaat dat de aantrekkelijkheid van onze gemeente als woon- en werkgemeente afneemt.

Een belangrijk aspect is vooral dat het inkrimpen van deze voorzieningen gevolgen heeft voor inwoners die zorg nodig hebben en deze niet (meer) kunnen vinden in eigen gemeente en deze dus elders moeten zoeken. Het spreekt voor zich dat dit veelal ingrijpende gevolgen heeft voor naasten en dierbaren.

De optelsom van bovenstaande is dat al deze veranderingen m.b.t. zorg en zorgvoorzieningen de nodige gevolgen zullen hebben voor werkgelegenheid en overige bedrijvigheid in de gemeente Heerde.

De PvdA zou graag zien dat het college de commissie samenleving voor het einde van 2014 d.m.v. een korte bondige nota informeert over de ontwikkelingen rondom de (zorg)voorzieningen en wat deze zullen inhouden voor de betrokken personen, hun directe sociale omgeving en voor de werknemers binnen deze voorzieningen.

De fractie