Door Fractie op 26 juni 2014

Mogelijke problemen met afronding toezichtplan grondaanvoer Hoogwatergeul

De PvdA Heerde heeft er aandacht voor gevraagd dat een echt probleem kan ontstaan bij het afronden van het controle- en toezichtplan. Dit plan betreft de aan- en afvoer van grond ten behoeve van de aanleg van dijken in het Hoogwatergeulgebied.

Sinds 1 juni j.l. zijn een aantal taken overgeheveld van Rijkswaterstaat naar de Inspectie Leefomgeving en Transport zonder dat de bijbehorende mensen mee zijn gegaan.
Het werk aan het controle- en toezichtplan (toezicht en controle is overigens een gemeentelijke taak) ligt nu stil en verdere afspraken over inzet van mensen hierop kunnen nu niet worden gemaakt.
Volgens de PvdA is het zaak pas met de werkzaamheden in het gebied te beginnen als het plan klaar is, de gemeenteraad zijn zegje daarover heeft kunnen doen en er afspraken zijn gemaakt over controle en toezicht.
Wordt vervolgd.

De fractie