Door Fractie op 18 mei 2013

Milieujaarverslag

Aan het verzoek van de PvdA om een handhavingsverslag dat meer inzicht geeft in de milieubelastende en risicovolle bedrijven in de gemeente en hoe het staat met verschillende in de bodem aanwezige vervuilingen wordt gehoor gegeven. Afgelopen raadsvergadering was aan de orde het handhavingsverslag over 2012 van de gemeente Heerde. Dat stuk is tegelijkertijd het verplichte jaarlijkse milieuverslag. Het stuk zelf stelde betrekkelijk weinig voor en daar zat nu juist ook de kritiek van de PvdA-fractie.
Wij zouden graag zien dat een volgend jaarverslag een overzicht geeft van risicovolle / milieubelastende bedrijven en de bijzonderheden daarover. Te denken valt aan de AKZO bijvoorbeeld.
Daarnaast zouden we graag zien dat ook de verschillende in de bodem aanwezige vervuilingen in onze gemeente en de toestand daarvan in het milieujaarverslag worden opgenomen, bijvoorbeeld die bij de stort  in Wapenveld, die bij de Berghuizer papierfabriek en die in het hoogwatergeulgebied. De wethouder stemde daar mee in zodat we over 2013 een beter verslag krijgen waar we een overzicht krijgen van de stand van zaken en de risico’s.

Daarnaast heeft de PvdA gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. de zogenaamde ‘route gevaarlijke stoffen’ binnen de gemeente Heerde. Zo’n route is bedoeld om het vrachtverkeer dat rondrijdt met gevaarlijke stoffen niet overal langs te laten rijden en ook de burgers wat meer helderheid te geven over de route waarlangs die transporten plaatsvinden.
Ook op dit punt ging de wethouder mee zodat we verderop in dit jaar zo’n route gaan vaststellen.

De fractie