Door Ina Vijge op 11 februari 2017

Kaderdocument sociaal domein

Op 14 juni 2016 is de discussienota m.b.t. een kaderdocument voor het hele sociale domein ter sprake geweest en heeft de PvdA al aangegeven zich hierin helemaal te kunnen vinden. Vele andere fracties sloten zich deze avond aan bij het pleidooi van de PvdA.

Op 30 januari jl. stond ‘Het kaderdocument Sociaal Domein 2017-2020’ als raadsvoorstel op de agenda van de commissie Samenleving.

Een kaderdocument dat zorgt voor overzicht en samenhang, en dat er ook voor zorgt dat de (verdere) transformatie integraal vorm krijgt door (toekomstige) uitvoeringsplannen volgens dezelfde uitgangspunten en kaders in te richten.

Bij elke verandering, zoals ik destijds ook heb aangegeven, staat ‘leren’ voorop. Er zal ruimte gegeven moeten worden voor het uitproberen van bepaalde zaken om zodoende vernieuwing en doorontwikkeling op gang te laten komen én te stimuleren.

De rol van de gemeente zien we veranderen: zoals in een wolkje in het document is aangeven “…de gemeente hoeft slechts te begrijpen wat de burger wil. Het regisseren is voorbij, het gaat nu om het stimuleren en faciliteren”.

Daarvoor is het nodig dat externe partners en burgers bij de diverse projecten worden betrokken. Een goede manier om dat te doen is het stimuleren van initiatieven die bijdragen aan de transformatie en samenwerkingsverbanden vormen van organisaties en burgers. Ook hiervan heb ik een aantal (goede) voorbeelden gelezen in dit kaderdocument. Voorbeelden die laten zien dat innovatie noodzakelijk is. Maar, in het merendeel van de voorbeelden is de gemeente, zoals ik het lees, nog steeds de actor.

Ik mis iets, waar we met vele fracties in juni óók voor hebben gepleit: dat er in middelen wordt voorzien om de innovatie aan te jagen. Dat er, gekoppeld aan dit kaderdocument, subsidie beschikbaar wordt gesteld voor innovatieve projecten. Projecten die bijdragen aan het versterken van de samenhang binnen het sociaal domein. Om, zoals de wethouder het destijds ook aangaf, “schwung” te geven aan een inclusieve samenleving waar deze gemeente aan werkt.

De PvdA heeft er dan ook voor gepleit om bovengenoemde innovatie concreter terug te zien in de kadernota en hiervoor een amendement opgesteld. Dit amendement wordt, inmiddels raadsbreed gesteund, a.s. maandag 13 februari in de raadsvergadering toegevoegd aan het kaderdocument, besproken.

Namens de fractie van de PvdA,

Ina Vijge

 

Bijlage: Amendement Kadernota sociaal domein

Ina Vijge

Ina Vijge

Wie is Ina Vijge? Ik woon, samen met mijn man Jaap, sinds 1986 met veel plezier in Heerde. Onze dochter en zoon zijn in Heerde opgegroeid en wonen tegenwoordig samen met hun geliefden in resp. Heerde en Wapenveld. Ik ben, na jaren in de zorg te hebben gewerkt bij verpleeghuis Wendhorst, in 2000 weer gaan

Meer over Ina Vijge