Door Fractie op 7 januari 2014

Hulpdiensten en andere zaken

In de Stentor van 17 december jl. stond een artikel ‘Artsen bestrijden dat ambulances beter zijn gaan rijden’ van de hand van de journaliste Floor Ligtvoet. Volgens dat artikel stelt de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen dat veel meer Nederlanders dan het RIVM heeft berekend niet binnen de afgesproken tijd naar de spoedeisende hulp kunnen worden gebracht.

Een zeer zorgelijk bericht, voorál voor mensen van búiten de stad, d.w.z dat de inwoners van dorpen en kleine kernen het meest hiermee worden geconfronteerd.

Een ander bericht, een week eerder, ook in de Stentor (en in het NRC Handelsblad), ging over de ontwikkelingen bij de brandweer. Door ingrijpende bezuinigingen, die zouden volgen op de inmiddels veranderde situatie rondom het werkgeverschap (van gemeente naar regio), zou een fors aantal kazernes de komende jaren mogelijk sluiten, met alle gevolgen vandien voor aanrijtijd en ook voor de aanwas en/of het vasthouden) van vrijwilligers.

Een derde punt is de veranderende situatie bij de politie als gevolg van de reorganisatie. De oude bureauverdeling over het gebied wordt losgelaten en er zal worden overgegaan tot het instellen van zogenaamde robuuste basisteams. Dat klinkt goed maar een van de gevolgen is dat het aantal bureaus zal verminderen. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid. De aanrijtijden bij een melding komen door het verminderen van het aantal bureaus logischerwijs behoorlijk onder druk te staan.

De PvdA zou graag geïnformeerd willen worden over:

  • de situatie rondom de rijtijden (inbegrepen de aanrijtijd) in onze gemeente naar de spoedeisende hulp door de ambulancedienst volgens zowel het RIVM als volgens de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp  Artsen;
  • de aanrijtijd van de politie in de huidige situatie en de verwachte aanrijtijd (plus de uitleg daarover) van de politie in de nieuwe situatie van het robuuste basisteam;
  • de verwachtingen m.b.t. het openhouden van de brandweerkazernes in onze gemeente in de komende periode;
  • de gevolgen voor de aanrijtijd van de brandweer als een kazerne in onze gemeente gesloten zou worden;
  • wanneer het al dan niet sluiten van een of twee brandweerkazernes in onze gemeente wordt bekend gemaakt;
  • de eigendomssituatie (tevens aan welke instantie de opbrengst ten goede komt) van de beide brandweerkazernes in geval van overdracht;
  • het standpunt van het college m.b.t. de drie verschillende onderwerpen aangaande de hulpdiensten.