Door op 28 november 2013

Heerde is geen Enschede!

De vuurwerkopslag bij Van de Put is op geen enkele manier te vergelijken met die in Enschede, dat mag best weer eens nadrukkelijk worden gesteld. Dat de gemeente Heerde wat de omgevingsvergunning betreft niet anders kon dan deze verlenen op basis van landelijke regelgeving is ook volstrekt helder.

Dat de nationale regelgeving daarom moet worden aangepast en dat daar aandacht voor wordt gevraagd is absoluut noodzakelijk. Of dat nu in deze concrete setting, ook kijkend naar de voorgeschiedenis, op de weg van de CU lag is misschien de vraag.

Dat het niet alleen de verantwoordelijkheid is van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de bewindspersoon waar de CU zich op heeft gefocust in de vraagstelling, is evident. Ook de Minister die verantwoordelijk is voor de veiligheid en de hulpverleningsdiensten heeft hierin nadrukkelijk een belangrijke en coördinerende rol. De PvdA Heerde heeft derhalve aandacht voor de genoemde aanpassing gevraagd bij de Tweede-Kamerfractie van de PvdA.

De betreffende vergunningverlening is ondergebracht in de portefeuille van wethouder Van der Stege (CU). Tijdens het traject heeft Brinkhoven de wethouder verzocht een indringend gesprek te voeren met de ondernemer om te proberen e.e.a. te voorkomen. Dat gesprek heeft de wethouder niet willen voeren volgens het dossier. Daardoor heeft men een kans om de ondernemer op andere gedachten te brengen voorbij laten gaan.

Bij het verlenen van de zogenaamde verkoopvergunning had men de brandweer om advies kunnen en moeten vrage nover de veiligheidsaspecten van de verkoop juist op deze gevoelige plek. Die adviesvraag is niet uitgegaan.

De regels in de APV (Algemene Plaatselijke Politieverordening) zijn dusdanig dat er in Heerde nu nog ruimte is voor 2 andere verkooppunten, in Wapenveld voor nog 1 en in Veessen ook voor 1. Er kunnen er dus nog 4 bij in de gemeente en we hebben er al een 3-tal (Van de Put meegeteld).

In de APV zou kunnen worden opgenomen dat bij een vergunningverlening altijd gekeken dient te worden naar veiligheidsaspecten en dat onveiligheid een weigeringsgrond kan zijn.

Hier liggen dus een paar kansen om op het gebied van lokale regelgeving in de APV nog een slag te maken voor het onderwerp vuurwerkverkoop.

Kortom, de PvdA heeft met verbazing kennis genomen van het artikel in de Schaapskooi waarin de CU stelt dat alle heil m.b.t. vuurwerk vanuit Den Haag verwacht moet worden.

Bovendien is volgens de CU en haar wethouder lokaal niets misgegaan en is alles perfect verlopen. Ons inziens geeft de CU daarover een wat vertekend beeld. Begrijpelijk maar niet juist…..