Door Fractie op 15 mei 2014

Eerste ronde coalitieakkoord!

In de raadsvergadering van afgelopen maandag heeft de PvdA de volgende reactie gegeven op het proces van vorming van het nieuwe college en het collegeprogramma.

Om te beginnen wil de PvdA het CDA, de CU-SGP en de VVD feliciteren met de vorming van de nieuwe coalitie. Daarnaast is een compliment richting de VVD in het algemeen en Gerrit van Dijk in het bijzonder op zijn plaats voor het binnen gehaalde onderhandelingsresultaat. Bij deze!

De houding van de PvdA fractie richting het nieuwe college zal constructief, duaal en positief kritisch zijn, m.a.w. we zullen instemmen met voorstellen die binnen de doelstellingen van de sociaaldemocratie passen, we zullen met initiatieven blijven komen en ons overigens positief kritisch opstellen zoals van een open en duaal ingestelde partij als de PvdA verwacht mag worden. Ik weet dat een enkele politieke partij in Heerde dat toch wel lastig vindt.

Met het woord duaal heb ik dan meteen een bruggetje gemaakt naar het coalitieakkoord en de periode tussen de verkiezingen en de bekendmaking daarvan. Het lijkt erop dat de coalitie in het algemeen en de CU-SGP in het bijzonder, met lijsttrekker Ben van der Linde als bestuurder van de ‘dualistische fiets’ met Herman van der Stege op de bagagedrager, zich plotseling uitvinder wanen van het Heerdens dualisme. Interessant! Interessant, juist omdat deze partij en zeker deze 2 kopmannen tot enkele weken geleden zich binnen de Heerder politiek opstelden als boegbeelden van een onverzettelijk monisme. Zij gaan daarbij geheel voorbij aan het feit dat de VVD, D66 en GroenLinks in de oppositie en de PvdA in de coalitie tijdens de vorige raadsperiode het dualisme al in mindere of meerdere mate praktiseerden. Het kan verkeren binnen de CU-SGP . . .

Is deze ommezwaai een teken van het zo laat mogelijk verzetten van de bakens omdat je jezelf anders uit de markt prijst?

Of is dit doodgewoon opportunisme?

De periode tussen de verkiezingen en vandaag is in eerste instantie goed van start gegaan als het gaat om het creëren van draagvlak en verbreding binnen de politiek. Helaas was dat van zeer korte duur. In den beginne mocht elke partij een inbreng leveren t.b.v. het te vormen coalitieakkoord. Maar daarna bleef het ijzig stil, wel tot 2x toe een heus persbericht.  Weg was de lijn met de partijen die niet aan de gesprekken t.b.v. de coalitie meededen. De pers was belangrijker dan de communicatie met de rest van de raad. De vereiste openheid die past bij de hedendaagse tijd en bij het dualisme was ver te zoeken. Het creëren van een draagvlak en het elkaar meenemen, wat daar een essentiëel onderdeel van uitmaakt, heeft kennelijk nog niet echt vorm gekregen binnen de nieuwe coalitie.

De PvdA zal overigens voorstellen doen om de volgende keer na de verkiezingen zowel de inventariserende 1e ronde (wié wil wát) als een aantal momenten daarna in de openbaarheid te bespreken voordat het moment van de feitelijke benoeming van de nieuwe wethouders zal plaatsvinden. Vooral het noemen van de beoogde wethouderkandidaten kan en moet op een eerder moment in een publiek debat plaatsvinden. Aan het belang daarvan is door de media de afgelopen tijd de nodige aandacht besteed. Nu is dat een interne partijaangelegenheid en vervolgens een coalitiegebeuren. De geschiktheid van de kandidaat, de benodigde competenties en de vereiste kwalificaties worden niet openbaar besproken. De oppositie staat geheel buiten spel en praat dus niet mee. De kiezer die gesproken heeft wordt afgescheept met een paar persberichtjes. Waarom heeft de CU-SGP voor deze lijn gekozen? Enige uitleg is op zijn plaats.

Overigens zou de PvdA graag meer vernemen over de kwalificaties van Jolanda Pierik. Gerrit van Dijk kennen we inmiddels al jaren als fractievoorzitter en o.a. als specialist op gebied van RO. Herman hebben we 4 jaar mee gemaakt en we weten inmiddels wat hij wel en zeker ook wat hij niet kan. We kennen Jolanda pas 4 jaar als raadslid met betrokkenheid bij de 3 decentralisaties, verder weten we weinig over haar, haar visie en haar capaciteiten. Laat helder zijn dat we ons graag door haar laten verrassen en haar oprecht veel succes wensen in haar nieuwe baan. Juist omdat zij zo´n zware en belangrijke portefeuille heeft in het sociale domein ervaren we het als lastig dat we zo weinig weten over deze kandidaat. Het wekt daardoor de schijn dat de ‘lichtste’ wethouder de zwaarste portefeuille heeft gekregen. We zouden graag daarover verder worden geïnformeerd door haarzelf of door de fractievoorzitter van het CDA.

Een aantal opmerkingen:

  • Een opvallend punt is de uitbreiding van de wethoudersformatie (0.4 fte erbij/ruim 33.000 Euro per jaar). De uitleg is beneden de maat en staat haaks op eerdere uitlatingen en opvattingen van met name Gerrit van Dijk en de VVD. Graag nadere toelichting.
  • Wat moeten we denken van het feit dat het akkoord m.b.t. onze Cittaslow gemeente kennelijk in Hattem is gesloten – en van de foto van het nieuwe college in de Schaapskooi zonder onze burgemeester?
  • Waarom is de suggestie van o.a. de PvdA niet opgevolgd om een coalitie te vormen van 4 partijen t.b.v. een breed en divers draagvlak vanwege de belangrijke thema’s die op ons af komen?
  • Het belang van de 3 decentralisaties is niet terug te vinden in de tamelijk summiere tekst in het coalitieakkoord noch in de zwaarte, de ervaring/deskundigheid (voor zover wij die nu kunnen beoordelen) van de betrokken wethouder. Wij zullen ons uiteraard blijven focussen op de 3 decentralisaties.
  • Volgens het akkoord zijn drastische ingrepen nodig. Welke dan? En in welke richting? Een visie, een duidelijk lijn, is niet te bespeuren. Dat is zorgelijk en ongewenst.
  • Het collegeakkoord bevat een aantal punten die extra geld gaan kosten bijvoorbeeld de extra wethouderformatie en de extra handhaving. Waar wordt dat geld gevonden?
  • De OZB gaat niet omhoog. Dat is prima, maar weet het nieuwe college dan waar we middelen gaan vinden, wat is de te volgen lijn? Welke visie heeft de coalitie op dit punt?
  • De intergemeentelijke samenwerking is wel lekker algemeen neergezet. Heeft het college een achterliggende visie of richting?
  • In het akkoord wordt gesproken over het te allen tijde leveren van een tegenprestatie als men in een uitkering zit. Wij gaan er van uit dat die tegenprestatie op maat gaat, dat deze niet ten koste zal gaan van het werk van anderen, dat het gaat om zinvolle bezigheden, dat het gaat om echte activering en niet om werkverschaffing zoals Nederland die gekend heeft voor de 2e wereldoorlog.
  • De passage over het zogenaamde ‘scheefwonen’ en beschikbare huurwoningen is ons inziens bepaald zoutloos en moet net als het onderwerp starterswoningen veel meer aandacht krijgen.

Tot zover onze bijdrage over de formatieperiode, het coalitieakkoord en de collegebezetting. De PvdA zal de coalitie constructief, duaal en positief kritisch tegemoet treden.