Door Fractie op 18 juni 2015

College krijgt tik op de vingers

Het college van Heerde heeft een behoorlijke tik op de vingers gekregen van de onafhankelijke commissie bezwaar en beroep wegens veel meer bezwaarschriften. 

De commissie stelt in haar jaarverslag dat er meer WMO-bezwaarschriften binnengekomen zijn. De reden is dat de algemene voorziening huishoudelijke hulp is ingevoerd. De forse toename van het aantal bezwaarschriften op het terrein van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is het rechtstreekse gevolg van de keuze van het management voor een strengere aanpak (deze extra inzet op handhaving is echter in veel gevallen niet succesvol gebleken). De commissie merkt op dat in Heerde van de in totaal 15 WWB-zaken dit kalenderjaar 10 zaken hangende bezwaar ambtshalve zijn herzien en 5 zaken zijn herzien naar aanleiding van de rechterlijke toets. Dit is een punt van aandacht voor de gemeente Heerde (het betreft de kwaliteit van de primaire besluitvorming). Dat het college wil handhaven is begrijpelijk, maar dat moet zeker bij deze groep mensen wel op de juiste manier gebeuren. Dat dat niet altijd gebeurt blijkt uit het jaarverslag.

De fractie van de PvdA Heerde is geschrokken van deze constatering en heeft tijdens de commissievergadering om opheldering gevraagd. Daarnaast heeft de fractie de nadrukkelijke oproep gedaan passende maatregelen te nemen zodat het niet weer gebeurt in de toekomst.

De fractie