Door Fractie op 2 maart 2015

Brief aan gemeente Oldebroek

De fracties van de PvdA en D66/GroenLinks nemen afstand van de brief die eerder deze week door het college van Heerde aan het college van Oldebroek is gestuurd.

De burgemeester van Heerde, mevrouw Pijnenburg, heeft in de Stentor aangegeven dat de brief de goedkeuring heeft van de gemeenteraad van Heerde. Die bewering van de burgemeester is feitelijk onjuist, omdat de raadsleden de brief slechts ter informatie hebben ontvangen en deze zeker niet in de gemeenteraad is behandeld, maar waarschijnlijk in de besloten raad brede commissievergadering van 17 februari 2015. Aan deze wederom besloten vergadering hebben D66/GroenLinks en de PvdA niet deelgenomen.

Het feit dat beide politieke partijen niet aanwezig wilden zijn bij het besloten deel van die vergadering werd veroorzaakt door een tweetal simpele punten. Men wilde de gespreksonderwerpen die  voor het besloten overleg waren geagendeerd niet openbaar bekend maken en de noodzaak van vergaderen achter gesloten deuren niet openbaar uitleggen. Voor de fractie van D66/GroenLinks en de PvdA aanleiding om de besloten vergadering niet bij te wonen.

Eerder deze week heeft de vertegenwoordiger van de aandeelhouder gemeente Heerde een brief gestuurd aan het college van Oldebroek betreffende het ‘Oldebroekse bestemmingsplan H2O bedrijventerrein’. Dit naar aanleiding van voornoemde besloten vergadering.

Deze brief is kennelijk in grote haast tot stand gekomen. Dit vermoeden is gebaseerd op een tweetal fouten in de tekst die enigszins afbreuk doen aan de inhoud.

De zin over de aansprakelijkstelling in geval van schade is wel een heel holle frase.

Het schadebedrag wordt na onderzoek betreffende een concrete, gespecificeerde en duidelijke casus vastgesteld. Het is nooit verstandig om zonder concrete onderbouwing een grote broek aan te trekken, zeker niet als het gaat om een kwestie als deze en om relaties zoals in dit geval.

D66/GroenLinks en PvdA vinden de brief na herhaalde lezing weliswaar duidelijk over welke handelswijze de gemeente Heerde van de gemeente Oldebroek zou willen zien met betrekking tot het genoemde bestemmingsplan. De gekozen toonzetting van de brief is echter onbegrijpelijk indien men nog zou willen zoeken naar een mogelijke gezamenlijke oplossing. Volgens de fracties van D66/GroenLinks en de PvdA is er absoluut sprake van escalatie van het conflict mede door toedoen van het college van Heerde.

Namens de fracties van PvdA en D66/GroenLinks,
Siebren Buist (PvdA) en Robert Kuipers (D66/GroenLinks)