Door Fractie op 7 juli 2014

Betaalgedrag gemeente Heerde

De PvdA heeft heeft het college vragen gesteld over het betaalgedrag van de gemeente. Het college heeft antwoord gegeven op deze vragen.

MKB bedrijven doen vaak zaken met de overheid. Het betalen van facturen door gemeenten aan het MKB laat in een aantal gevallen helaas te wensen over. Ondanks de aantrekkende economie hebben ondernemers het nog niet makkelijk en zorgen te laat betaalde facturen voor extra druk op de liquiditeit. Druk die voor veel ondernemers te zwaar is. Vorig jaar op 16 maart is een wetsvoorstel aangenomen die overheden verplicht om binnen de wettelijke termijn van dertig dagen te betalen. Wanneer dit niet gebeurt, mogen bedrijven tenminste 40 euro in rekening brengen bij de gemeente. Ondernemers zijn er niet happig op deze wet te gebruiken, omdat de gemeente vaak een grote en belangrijke opdrachtgever is.

In het onderzoek van Dun & Bradstreet ‘Sneller betalen’ is een overzicht te vinden van het betaalgedrag van Nederlandse gemeenten. De gemeente Heerde staat niet hoog en daarom wil de PvdA een aantal vragen stellen aan het college van B&W.

De vragen:

 • Bent u het met de leden van de PvdA-fractie eens dat betaling van facturen aan ondernemers altijd binnen de wettelijke termijn van 30 dagen moet plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?
 • Bent u bekend met het onderzoek van Dun & Bradstreet ‘Sneller betalen’, waaruit blijkt dat Heerde  in  77 %  van de gevallen op tijd betaalt?
 • Wat is de reden dat de betalingen zo vaak vertraagd waren in 2012?
 • Heeft u al maatregelen getroffen om betaling van facturen binnen 30 dagen, zoals wettelijk verplicht, na te komen?

Antwoorden:

 1. Daar zijn wij het mee eens mits het geleverde goed of dienst in overeenstemming is met de factuur.
 2. Ja, wij zijn bekend met dit onderzoek.
 3. De redenen zijn:
  • Het geleverde goed of de geleverde factuur is niet in overeenstemming met de dienst. De budgethouder gaat hierover in overleg met de leverancier. Het risico neemt hierdoor toe dat de betalingstermijn wordt overschreden voordat er een oplossing is gevonden.
  • De budgethouder wacht te lang met het afhandelen van de factuur (zie ook 4).
  • De factuurdatum wijkt (fors) af van de ontvangstdatum waardoor de wettelijke betaaltermijn eerder wordt overschreden.
 4. In de financiële administratie is de betalingstermijn op 0 dagen gezet. Dit betekent dat de goedgekeurde facturen direct in de betaalrun worden meegenomen. Daarnaast ontvangen budgethouders automatisch een herinnering uit het systeem wanneer facturen te lang blijven liggen.
  Vanaf dit moment wordt er wekelijks een ‘statusoverzicht openstaande facturen’ uitgedraaid van facturen die langer dan 17 dagen openstaan. Dit overzicht wordt aan de desbetreffende budgethouders en leidinggevenden gestuurd met het verzoek om zo snel mogelijk actie te ondernemen zodat de facturen nog tijdig kunnen worden betaald. Met deze maatregel verwachten wij dat voor 2014 het percentage ‘te laat betaalde facturen’ sterk kan worden teruggedrongen.