Door Fractie op 6 juli 2016

Andere werkwijze fractie

Onze fractie vindt dat de werkwijze van de fractie nu aan herziening toe is. Dat wordt ingegeven door de ingevoerde nieuwe vergaderstructuur van de raad.

Voorheen was er een commissie Ruimte en daarnaast een commissie Samenleving. Door slim om te gaan met de bezetting van de gecombineerde commissievergaderingen denken we tijd te kunnen vrijspelen voor andere belangrijke activiteiten zonder dat de voorbereiding van vergaderingen in het gedrang komt.

Veel tijd gaat nu zitten in het lezen van stukken en het bijwonen van allerhande vergaderingen in en rond het gemeentehuis. Contacten met de bevolking en maatschappelijke organisaties in de gemeente Heerde zijn er natuurlijk wel, maar te veel op ad-hocbasis.

De fractie heeft besloten, en zij wordt daarin gesteund door het bestuur en de ledenvergadering, dat dat anders moet. De fractie gaat structureel meer aandacht besteden aan mensen die komen inspreken bij vergaderingen van raad of commissies en daarnaast gaan we beginnen met het periodiek bezoeken van maatschappelijke organisaties.

Er is daarmee inmiddels een aanvang gemaakt. Het Alzheimercafe en de Gehandicaptenraad hadden de primeur. Voor de fractie leverden deze bezoeken nieuwe contacten op en daarnaast de nodige informatie ten behoeve van het raadswerk.

Namens de fractie,

Siebren Buist