Door op 11 november 2015

Algemene Beschouwingen – met knipoog

Bij de Algemene Beschouwingen sprak Siebren Buist de raad toe. Hieronder de gehele toespraak.

Vandaag is voor mij een mooie gelegenheid om naast de traditionele Algemene Beschouwingen u allen deelgenoot te maken van een aantal observaties en gevoelens. Dit college is net iets voor de helft van haar rit en dat is in combinatie met de Algemene Beschouwingen een passend moment om eens terug te kijken.

Ik kwam in 2005 op de lijst van de PvdA Heerde te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006. Toen  was het heel bijzonder dat iemand afkomstig van buiten de gemeente zo snel zo hoog op de lijst kwam te staan. Heerde was toen nog wel wat gesloten, intern gericht en op zichzelf. Dat ligt nu anders, de luiken naar wat er buiten de gemeente speelt en wat er van buiten komt zijn nu meer open. Dat moet ook, we kunnen niet meer zonder.

Het onderwerp duurzaamheid was toen al wel bekend maar in Heerde hielden we ons inhoudelijk volstrekt niet mee bezig met duurzaamheid, men wilde dat ook niet. Het onderwerp  leefde in het geheel niet in de lokale politiek. Duurzaamheid was iets nieuws, iets voor het Rijk en het zou vast voor kleine gemeente als Heerde heel veel geld gaan kosten. Dat is in 10 jaar wel anders geworden hebben we wederom mogen constateren op de thema avond van precies een week geleden. U mag van ons op dit onderwerp een wens en eventueel een motie verwachten. Ik kom daar verderop in mijn betoog op terug.

In 2005 telde Heerde,  net als nu overigens,  17 raadsleden, 1 burgemeester, 3 wethouders, 1 gemeentesecretaris en 1 griffier. Totaal maakt dat 23 mensen die allen hun eigen rol spelen in het politieke centrum van Heerde. Meer dan een handvol van die mensen deed toen al tientallen jaren mee in de politiek te Heerde. Tegenwoordig ligt dat aantal een stuk lager.

Alleen Gerrit van Dijk, Ben van der Linde en Willem de Weerd stammen nog uit de samenstelling van het politieke centrum dat actief was in 2005.

De doorlooptijd van politici op lokaal niveau in Heerde is bepaald veranderd en bepaald korter geworden. Slechts 3 van de 20 echte politici, ik tel de raadsvoorzitter, de griffier en de gemeentesecretaris nu even niet mee, doen langer dan 10 jaar mee in de politiek. Dat is een percentage van 15.

In 2006 vormden CDA en PvdA (elk 5 zetels) samen met de CU/SGP (3 zetels) een coalitie. De CU/SGP was,  als het gaat om het verkrijgen van een meerderheid, toen  in het geheel niet nodig. Maar, zo zeiden meer ervaren personen dan ik zelf binnen die coalitie  dat je  de CU/SGP maar beter in de coalitie kon hebben dan in de oppositie. Dat daardoor de oppositie een zeer marginale rol kreeg en in de periode 2006 – 2010 en amper invloed had op het beleid realiseerde men zich  niet dan wel vond men een factor van weinig of geen belang.

In de periode 2010 – 2014 veranderde dat langzaam. De samenstelling van de coalitie bleef hetzelfde alleen het aantal zetels van de coalitie was teruggelopen van 13 naar 10, de personele bezetting van raad en college was ook een andere geworden. De coalitie was daardoor minder sterk en stevig geworden. Daarnaast waren er 2 politieke partijen bij gekomen in Heerde, namelijk GroenLinks en D66 met elk 1 hele zetel.

De PvdA prijst zich gelukkig dat zij in die periode als enige regelmatig  de link was tussen coalitie en oppositie. Anders dan in de periode 2006 – 2010 kwamen er in de periode 2010 – 2014 initiatieven vanuit coalitie en oppositie samen ( bijvoorbeeld het initiatief van VVD en PvdA aangaande de woonvisie, daarnaast het maken van plannen m.b.t. het Van Meurspark ) Dat samen doen was iets wat in de periode 2006 – 2010 absoluut niet gebeurde.

De oppositie kreeg zodoende in de periode 2010 – 2014 geleidelijk wat meer invloed op het beleid..

Die lijn van samenwerking tussen oppositie en coalitie is door de huidige coalitie voortgezet en kan naar het zich laat aanzien worden uitgebouwd. De oppositiepartijen hebben enige inbreng gehad op de inhoud het coalitieakkoord en het komt daarnaast voor dat initiatieven vanuit de raad in gezamenlijkheid (door oppositie en coalitie) worden opgestart en ingevuld (bijvoorbeeld op gebied en van duurzaamheid  en leegstand). Ook wil ik attenderen op de samenwerking tussen oppositie en coalitiepartijen bij een tweetal motie die  het beleid in het sociale domein wat socialer hebben gemaakt.

Was het de vorige 2 raadperiodes zo dat de PvdA de meest kritische coalitiepartij was vandaag de dag komt die rol op naam van het CDA te staan. Vanuit de aard van mijn eigen partij ben ik er blij mee dat er een kritische coalitiepartij is. Beter dat dan altijd kritiekloos meegaan met het college, dat past niet in het dualisme. Het CDA doet er goed aan zich te realiseren dat kritiek binnen de coalitie niet door alle partijen binnen de coalitie gewaardeerd wordt. En u weet ik spreek uit ervaring…..

De VVD was voorheen een kritische oppositiepartij waarvoor de PvdA vanuit de toenmalige coalitie wel enige waardering koesterde omdat de PvdA vanuit de coalitie ook bepaald kritisch was.  De VVD is inmiddels verworden tot een kritiekloze en super loyale coalitiepartij. Tot nu toe hebben wij in de raad en in de commissies de VVD nog niet kunnen betrappen op enige kritiek richting het college. De VVD is overigens wel een partij die van uit de coalitie het meest en het meest concreet samenwerkt met oppositiepartijen als het gaat om initiatieven en zoals nu bij de Algemene Beschouwingen met moties/amendementen.

Er zijn ook bedreigingen als het gaat om een toekomst voor samenwerking tussen oppositie en coalitiepartijen. Als je wilt samenwerken dan moet de ander de ander (en dus zichzelf)  kunnen zijn met alles wat daarbij hoort.

Ik wil noemen de manier waarop  er wordt geoordeeld over bijvoorbeeld het twitterbeleid zoals dat per partij verschillend wordt gevoerd en zoals dat binnen de verschillende fracties door individuele fractieleden wordt gevoerd.

Een ander punt is het verschijnsel dat sommigen binnen de coalitie denken voor anderen te moeten bedenken/bepalen hoe het is of hoe iets moet.

Met andere woorden een wat meer moraliserende toon steekt wat meer de kop op dan voorheen. Men is , meer dan voorheen, meer normerend ten opzichte van de ander. Misschien komt dat doordat een partij die 9 jaar geleden nog de kleinste coalitiepartij was nu inmiddels de grootste fractie van de raad is geworden.

Laat de ander de ander en heb respect voor het anders zijn van die ander. Er is in de politiek binnen  de gemeente Heerde volgens de PvdA geen behoefte aan een soort superfractieleider van alle gezamenlijke raadsfracties.

Een burgemeester, tevens voorzitter van de gemeenteraad, is genoeg.

En nu wil ik namens de PvdA naar de kern van de avond. Wij verwachten op elk punt een degelijke reactie van het college. Het gaat om de volgende punten:

-Wij constateren dat het resultaat en het meerjarenperspectief er goed uitzien. Daarvoor kun je een compliment uitdelen aan het college maar daar hoort bij de relativering dat de tijd meezit en dat daarnaast het lage rentepercentage daarbij een forse positieve rol speelt;

-De PvdA vindt dat de gemeente Heerde een duidelijk statement dient te maken als het gaat om het zogenaamde payrollen. De gemeente zou zelf geen payrollers aan het werk moeten hebben en zou ons inziens ook geen diensten of producten af moeten nemen van bedrijven die met payrollers werken. Mensen in die payrollen hebben te maken met voortdurende onzekerheid en hebben daarnaast een slechte rechtspositie;

-Wij constateren dat het exploitatievoordeel De Heerd er ogenschijnlijk goed uitziet. Echter schijn bedriegt, met een dekking uit de reserve van de vrijkomende locaties neemt u een voorschot op de toekomst. Over een paar jaar is die reserve uitgeput en zullen de kosten voor de begroting weer stijgen. Zonder het nemen van het voorschot was er nu een tekort.

Uw verwachting dat de locaties over 4 jaar verkocht zullen zijn is ons inziens weinig realistisch. Door dit zo te benaderen  verplaatst u de lasten die we nu zouden moeten dragen naar de toekomst. Een weinig solide oplossing volgens de PvdA;

-Recent is een raadsbreed ingediende motie aangenomen om m.b.t. het vluchtelingenvraagstuk het college te activeren. Wij zouden het college willen vragen de voortgang daarover met ons te delen en tevens aan te geven of dat financiële gevolgen heeft voor de begroting;

-Wij zouden graag zien dat de gemeente Heerde een ombudsman/vrouw aan stelt voor de drie decentralisaties. Op die wijze zorg je ervoor dat er onafhankelijk gekeken en gereageerd wordt op klachten. De belangen van de betrokken burgers en dien van de gemeente zelf rechtvaardigen dat ons inziens. Deze wens is in overeenstemming met een advies van de WMO advies raad;

-De gemeente beheert alleen al in het HWG gebied ongeveer 105 kilometer watergangen. We kennen in Heerde geen beheersplan voor watergangen. Het lijkt ons verstandig dat dat er wel komt om tegenvallers zoals we die hebben gehad bij de bruggen over de Wetering te voorkomen;

-U wilt in 2016 verkennen of er een digitale verslaglegging mogelijk is. Volgens ons zou het van wijsheid getuigen dat samen, ook in de denkfase,  met de raadsfracties raadsbreed op te pakken en het niet alleen uit de boezem van het college te laten komen;

-Door de Stichting Berghuizer is het schoolzwemmen in de gemeente Heerde weer op de kaart gezet. Landelijk klinkt er steeds krachtiger een geluid om het schoolzwemmen weer te herintroduceren. Hoe kijkt het college en de collega’s daar tegen aan?

Wij zouden graag zien dat dit initiatief wordt beloond met een eenmalige startpremie van 10.000 Euro;

-Het college geeft aan dat de financiële middelen ten behoeve van de zorg ook daaraan moeten worden besteed en niet aan overhead. Dat spreekt ons als PvdA zeer aan. Kunt u dit ook aan de hand van een concreet beknopt overzicht laten zien? M.a.w. kunt u dit gestelde ook hard maken?

-De PvdA zou graag zien dat een onderzoek wordt gedaan naar de samenstelling het rioolwater in de gemeente Heerde om van daaruit conclusies te kunnen trekken en maatregelen te kunnen nemen met betrekking tot drugsgebruik. Een voorstel daartoe wordt samen met andere partijen ingediend;

-Wat is de reden dat het college geen melding heeft gemaakt richting de raad van het feit dat het zwembad niet voor 1 Euro is overgedragen aan de stichting zoals eerder was afgesproken? Dit bleek tijdens de audit, de raad was niet actief door het college geïnformeerd en de vraag is waarom het college daarover niet helder is geweest. Dat moet in de toekomst, en die begint nu, echt anders en beter;

-Dit jaar is er al een paar keer gesproken over het boodschappenpakket voor de minima. Evenzo veel keren is dit nog niet concreet gemaakt, ligt er nog steeds geen voorstel op tafel. Evenzo veel keren is het dus weer opgeschoven in de planning zonder een duidelijke datum. Er was voor dit punt binnen de raad een breed draagvlak. Kan het college nu eindelijk klare wijn schenken als het gaat om de planning?

-Wij zouden graag zien het initiatief van GroenLinks/D66 wordt opgepakt en dat er in de gemeente Heerde een zogenaamd Revolving Fund wordt ingesteld. Uit dat fonds kan geld worden gehaald ten behoeve van Duurzaamheidsleningen. Een daartoe strekkende motie is inmiddels in uw bezit.

Tot zover de Algemene Beschouwingen van de PvdA. En u weet de PvdA Heerde is altijd positief kritisch, staat altijd open voor samenwerking en komt op voor de belangen van de zwakkeren in de samenleving.