Door Fractie op 13 september 2015

Afstemming communicatie H2O

Zoals elders op de site valt te lezen hebben beide partijen uit Heerde zich enige weken geleden gewend tot de collega’s in de raden van Hattem en Oldebroek met het dringende verzoek om meer samen te communiceren over het industriegebied H2O. De drie colleges zouden beter moeten afstemmen, waar Oldebroek nu voorstander van is.

Het gaat met name om vragen die gesteld worden vanuit de respectievelijke raden. De ene gemeente doet iets over dit onderwerp in openbaarheid, terwijl de ander het vertrouwelijk doet. Dat levert weer vragen op.

Het industriegebied is de laatste maanden herhaaldelijk negatief in het nieuws geweest. Een van de oorzaken is dat elke gemeente op een eigen wijze communiceert met de eigen raadsleden terwijl ook qua inhoud de boodschap niet hetzelfde was. Als er dan problemen zijn – en die zijn er – worden ze door deze communicatiewijze uitvergroot en worden de gemeenten tegen elkaar uitgespeeld.

De gemeente Hattem vergadert op 14 september over deze brief vanuit Heerde.
Vanuit Oldebroek kregen we inmiddels de volgende reactie:

‘Op 31 augustus jl. zijn de bedoelde brieven van PvdA Heerde en D66/GL Heerde in het presidium aan de orde geweest. De uitkomst van de bespreking is samengevat dat we in principe voorstander zijn van – zoveel als reëel en mogelijk is – onderlinge afstemming op collegeniveau van beantwoording van vragen vanuit de drie raden over het bedrijventerrein H2O, evenals het uit eigen beweging gelijktijdig verstrekken van gelijkluidende informatie van de colleges danwel de aandeelhouders aan de raden. Hierbij is wel de kanttekening gemaakt dat vanuit lokale verantwoordelijkheid afwijking van dit uitgangspunt mogelijk moet zijn als dat beargumenteerd nodig zou blijken in een concrete situatie.
Dit standpunt is afgelopen dinsdag met het college gedeeld en het college heeft er kennis van genomen.’

Wij zijn blij met dit kleine stapje op het gebied van coördinatie. Als we als raden nu nog meer in openbaarheid onze controlerende taak kunnen uitoefenen en daarnaast de beeldvorming over het industriegebied H2O positiever kunnen krijgen, zal dat de verkoop niet belemmeren.

De fractie