Door Fractie op 4 maart 2014

Veiligheid en handhaving

Handhaving is belangrijk voor het vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur. De regels moeten handhaafbaar zijn. Overlast, intimidatie en criminaliteit moeten worden bestreden. Het is belangrijk dat mensen elkaar aanspreken op gedrag en dat ouders hun kinderen aanspreken.

De gemeente werkt samen met woningbouwcorporaties, welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, inwoners en bedrijven. Hierin is de wijkagent sleutelfiguur, de gemeente regisseur. Onderlinge concurrentie tussen deze organisaties mag niet voorkomen.

Alle betrokkenen, inclusief het Openbaar Ministerie en de Veiligheidshuizen, moeten bereid zijn grenzen los te laten en creatief en onorthodox bijdragen aan een doeltreffend lokaal veiligheidsbeleid. Dit heeft alleen kans van slagen als ook bewoners hierbij betrokken worden. De gemeente faciliteert deze betrokkenheid. Wanneer het om veiligheid gaat wil de PvdA preventie waar dat kan, en hard ingrijpen waar het moet.

Huiselijk geweld dient meer aandacht te krijgen vanwege de negatieve gevolgen die dat heeft voor alle betrokkenen, met name kinderen.

De aanleg van de hoogwatergeul raakt in de uitvoeringsfase. De PvdA maakt zich zorgen over de extra verkeersbewegingen die dit met zich meebrengt. De partij wil een aanpak zien waarbij de overlast voor de direct omwonenden minimaal is en de veiligheid niet in het gedrang komt.